Žezla Hora

Aký bol zámer pri vytvorení Hórových žeziel?
(Synchronizácia energetických tiel.)

Istú časť duchovného dedičstva dávneho Egypta získavali kňazi v pyramídach počas „styku s bohmi“ [102].

„Iniciácie“ alebo „zasvätenia“ vykonávané v chrámových komplexoch boli neoddeliteľnou súčasťou programu pre duchovnú transformáciu kňaza alebo faraóna. „Zasvätenie“ odhaľovalo pred iniciovaným odlišnú realitu sveta a poskytlo mu mohutný energeticko-informačný potenciál. To, s čím sa kňaz stretol počas „styku s bohmi“, ovplyvnilo jeho názory na vesmír, jeho prístup ku svetu a k ľuďom. Človek, ktorý zažil „styk s bohmi“, sa vrátil so zmeneným vedomím a otvorili sa mu isté nadnormálne schopnosti.Príloha k članku Aky bol zámer - 1Kniha Zeme, časť A, perzonifikácia  energetických hodín.

Aby bolo „zasvätenie“ úspešné, kňaz alebo faraón musel podstúpiť osobitnú prípravu, ktorej súčasťou bolo očistenie organizmu od odpadu pôstom a prečisťujúcimi diétami. Potom musel budúci iniciovaný harmonizovať svoj nervovo-emocionálny stav. Vnútorný pokoj (bez ktorého by „zasvätenie“ mohlo dopadnúť negatívne), ktorý sa často spomína v textoch Poučenia o výstupe k svetlu, sa dosahoval zosynchronizovaním individuálnych bio-energetických rytmov s rytmami energetického systému Zeme.

V praxi a inštrukčných programoch súčasných škôl duchovného rozvoja chýbajú znalosti základných prvkov systému Človek-Zem-Vesmír, ktoré určujú výber metód pre rozvoj vedomia, ich vhodnosť a účinnosť. Z toho dôvodu sa neberú do úvahy veľmi významné zvláštnosti ľudskej genetiky, ktoré umožňujú v človeku objaviť a aktivizovať zvláštne schopnosti správnym spôsobom a bez ohrozenia života iba vtedy, ak je energetická štruktúra daného človeka zosynchronizovaná s energetickou štruktúrou Zeme v súlade s modelom, ktorý zohľadňuje prirodzenú podstatu ich energetických tiel.[103].

Všetkým súčasným školám parapsychológie, „mimotelových zážitkov“, ďaleko-videnia, rebirthingu, rozvíjania alternatívneho vnímania, kozmických energií alebo rozvoja psychických síl [104] chýba to, čo bolo veľmi dôležitým prípravným štádiom v „školách kňazov“ v dávnoveku.

Negatívna situácia, ktorá dnes jestvuje v súvislosti s výcvikom, je ešte umocnená aj skutočnosťou, že zvyčajné rozvíjanie schopností sa zameriava na koncepciu krok-za-krokom, postupné osvojovanie si jedného prvku za druhým, čo je chybné, ak ide o vyššie opísané praktiky. Pokiaľ ľudia nasledujú zavedené stereotypy, nevyhnutne spadnú do pasce, z ktorej sa vlastnými silami nemôžu dostať. Výsledok takýchto praktík, ktoré neberú do úvahy genetické zvláštnosti energetických tiel, je potom v skutočnosti nulový, alebo v tom horšom prípade veľmi škodlivý. Práve z tohto dôvodu mnohé náboženské spisy vnímajú takéto praktiky ako škodlivé kacírstvo. Takýto prístup je vlastne nevedomá obranná reakcia pred nebezpečenstvom, ktoré ľudia nevnímajú, keďže už dávno stratili potrebné znalosti.

Čo je podstatou týchto znalostí?

Sú založené na učení o „štrukturálnej jednote ľudskej bytosti a Vesmíru“, ktorá tvorila základ dávneho vnímania sveta. (príloha17)
Príloha k članku Aky bol zámer - 2Kniha Zeme, časť A, perzonifikácia (vodných) energetických hodín. Detail.
Sedem gulí symbolizuje sedem energetických tiel (nebies)

V hierarchii životodarnej podstaty Vesmíru je ľudská bytosť dieťaťom Zeme. Nie Vesmír, ale Zem dala život prvotnému ľudstvu a v dôsledku toho ľudská energetická štruktúra pripomína energetickú štruktúru Zeme, ako svojho materského organizmu.[106] Človek má materiálne telo a takisto ho má aj Zem. Človek má sedem energetických tiel, ktoré kopírujú najdôležitejšie systémy organizmu, a Zem ich má tiež sedem. [107] Tu paralely končia.obr. 42

V súčasnom štádiu rozvoja ľudstva majú energetické telá človeka nesmierny význam. Energetická štruktúra jednotlivca pozostáva z niekoľkých energetických tiel, ktoré obsahujú matrice (kópie) najdôležitejších systémov v ľudskom organizme (obehový, nervový, endokrinný), s výnimkou tráviacej sústavy, ktorá nemá svoju kópiu v žiadnom z energetických tiel človeka.

Preskúmajme konštrukciu prvých troch energetických tiel človeka,keďže práve ony hrali najdôležitejšiu úlohu v procese prípravy kňaza na „styk s bohmi“.

Ak si predstavíme ľudské energetické systémy ako sústavu trojdimenzionálnych hologramov a vyberieme z nej hologram prvého energetického tela, uvidíme ho ako matricu sústavy energetických kanálov, presne kopírujúcich obehovú sústavu.
(obr.42) Táto zložito rozvetvená sieť energetických kanálov tvorí rámec (alebo matricu), akúsi energetickú kostru. Počas procesu formovania organizmu „obrastajú“ (kopírujú) biologické tkanivá matricu energetických kanálov, aby vytvorili obehovú sústavu.

Cievy obehovej sústavy fungujú ako kanály, ktorými prúdi krv, kým energetické kanály, ktoré sú tými hlavnými cievami, vibrujú na istej frekvencii a štruktúrujú biologickú vodu v krvi, takže nadobúda špeciálne vlastnosti. Práve tento faktor je nesmierne dôležitý pri mechanizme metabolických a hormonálnych procesov, ktoré regulujú procesy v živom organizme.Obr. 43

Keby sme analogicky odobrali z energetického systému hologram druhého (astrálneho) energetického tela, našli by sme matrix (kópiu) sympatickej periférnej nervovej sústavy

(pozri obr. 43). Vyčlenením tretej (mentálnej) súčasti z ľudského energetického systému zistíme, že sa nachádza v matrixe sympatickej periférnej a centrálnej nervovej sústavy. Akýkoľvek nervový alebo emocionálny stres vyvoláva zmeny v druhom a treťom energetickom tele (narušuje vibračné rytmy). Tieto zmeny spôsobujú destabilizáciu energetickej štruktúry druhého a tretieho energetického tela, čo následne spôsobuje diskomfort, alebo aj nervové a psychologické poruchy.

Tak sú tieto tri energetické telá, ktoré sme identifikovali, priamo zodpovedné za bioenergetické rytmy a náš nervový a emocionálny stav.

Podstata tejto dôležitej časti dávneho poznania spočíva v tomto:

Ľudská bytosť je geneticky zostrojená tak, že ak je jej energia a biologický rytmus v norme, potom jej energetický systém aj vedomie spontánne reagujú (synchronizujú sa) s energeticko-informačným systémom Zeme. V človeku sa začínajú prebúdzať isté psychické schopnosti, jasnovidenie a jasnopočutie [108]. Tieto schopnosti sa zjavujú spontánne, tým najprirodzenejším spôspobom.

Lenže genetickou zvláštnosťou ľudského energetického systému je to, že keď človek spontánne zosynchronizuje svoje energetické telá, nevyhnutne začne rezonovať s energetickými telami Zeme! Najprv prvé energetické telo, potom druhé a potom nevyhnutne spadne do „pasce“[109]. Takýto je neodvratný výsledok akýchkoľvek cvičení alebo techník zameraných na aktivovanie energie (ukrytého) potenciálu ľudskej bytosti. Z toho dôvodu je možné s istotou konštatovať, že všetci jasnovidci a „kontaktéri“ [110] bez výnimky v skutočnosti vyťahujú informácie zo „siete“ (astrálnej) energo-informačnej štruktúry. Toto určuje kvalitu, alebo skôr nedostatok kvality ich informácií. Práve preto boli v dejinách časy, keď informácie tohto druhu od „kontaktérov“ a prorokov spôsobili ľudstvu také veľké škody, že židovský národ dokonca zaviedol trest smrti pre prorokov, ktorých predpovede sa ukázali ako nepravdivé.

Strata znalostí o genetických zvláštnostiach energetických tiel a potrebe synchronizovať ich správnym spôsobom zapríčinila, že ľudstvo nemalo šancu vyhnúť sa neradostným výsledkom.

Obrovská väčšina jasnovidcov, kontaktérov, prorokov, veštcov, vykladačov a ďalších „guruov“ agresívne nesúhlasí s touto pravdou, ale fakty sú tvrdé a pravda zostáva pravdou, aj keď môže byť veľmi trpká. Toto je závažný problém pre ľudstvo už mnoho tisícročí.

Takýmto spôsobom prekonávali tento problém v dávnoveku:Obr. 44.

Obr. 44 Kniha Zeme, Časť A. Detail. Napriek tomu, že zmysel tejto časti zostáva pre egyptoĺógov záhadou, opisuje techniku na aktivizovanie energetických centier (červených kruhov) človeka a ich synchronizáciu s energetickou štruktúrou Zeme. Tri červené postavy v pravom hornom rohu symbolizujú tri energetické telá, ktoré sú zosynchronizované.

Znalosti, ktoré do Egypta priniesol „Shemsu-Heru“[111] dávno pred jeho vrcholným rozkvetom a ktoré sa stali základom pre dávne egyptské technológie, ďaleko prekračovali hranice toho, čo vedia majstri dosiahnuť teraz. Dávni egyptskí kňazi vedeli korigovať nerovnováhu a obnovovať bio-energetické rytmy, ktoré hrali tú najdôležitejšiu úlohu pri evolúcii človeka a jeho schopností. Robili to pomocou synchronizácie energetického systému jednotlivca s energetickým systémom Zeme.

Synchronizovali vibračné rytmy prvých troch energetických tiel Zeme s bioenergetickými rytmami prvých troch energetických tiel človeka, keďže tie zodpovedajú za bioenergetický rytmus a nervovo-emocionálny stav.

V tomto kontexte je nesmierne dôležitá genetická zvláštnosť ľudských energetických tiel, a to tá, že je ich potrebné synchronizovať nie postupne (najprv prvé, potom druhé a tretie), ale všetky tri energetické telá musia byť synchronizované súčasne a zároveň s prvými tromi energetickými telami Zeme!

Dávni kňazi používali na nápravu individuálnych bioenergetických rytmov a ich synchronizáciu s energetickými rytmami Zeme „Hórove žezlá“.[112]. „Žezlá“, vibrujúce frekvenciou, diktovanou na jednej strane hypotalamom a hypofýzou a na druhej indukujúce v sebe oscilácie energetického systému Zeme, tým, že tieto vibrácie zosilujú, obnovujú/naprávajú a synchronizujú bioenergetické rytmy prvých troch energetických tiel človeka a Zeme súčasne. To umožnilo vyhnúť sa komplikáciám, ktoré vznikajú pri spontánnej postupnej/konzekutívnej synchronizácii energetických tiel.

Vzhľadom na skutočnosť, že druhé a tretie energetické telo obsahuje matricu periférnej a centrálnej nervovej sústavy, u 100% ľudí, pravidelne používajúcich „Hórove žezlá“, možno už po krátkych dvoch týždňoch pozorovať výraznú stabilizáciu (celkové upokojenie) nervovej sústavy. V rámci procesu obnovenia rytmov všetkých troch energetických tiel sa normalizuje celý organizmus, čo spôsobuje:

  • zlepšenie cirkulácie krvi;
  • zlepšenie fungovania vnútorných orgánov;
  • celkovú nápravu bioenergetických rytmov (biopoľa);
  • stabilizáciu nervovej sústavy, prejavujúcu sa ako stav vnútornej harmónie a pokoja.

Mnohoročné experimenty potvrdili, že pravidelné používanie Hórových žeziel vedie vďaka obnoveniu vibračných rytmov k vnútornej rovnováhe a k harmonizácii psychicko-emocionálneho stavu. Toto bola rozhodujúca podmienka pre správne pripravenie kňaza alebo faraóna na „styk s bohmi“.

Hórove žezlá účinne synchronizujú biorytmy človeka s biorytmami Zeme. Pri pravidelnom používaní a práci s nimi získavajú užívatelia mimoriadne schopnosti.

Nasledujúca časť tejto poznámky je mimoriadne dôležitá. Jej plná verzia bude publikovaná v knihe Hierofanti, ktorú pripravuje na vydanie Ruská akadémia národnej bezpečnosti. To, čo sa týka tohto okruhu dávneho egyptského poznania, má priamy dosah na bezpečnosť jednotlivca a samotné základy jeho alebo jej duchovných a etických teórií/názorov. Pre nás, čo sme zabudli na svoj pôvod, hrajú znalosti, opísané nižšie, rozhodujúcu úlohu. Z tohto dôvodu:

Keďže sme z duchovnej lenivosti zverili „duchovným mentorom“, ktorí zachované fragmenty vedomostí „zhlúpili“ tak, aby boli všeobecne stráviteľné a až absurdne ich zredukovali [113], to, čo by každý z nás mal robiť a získať sám pre seba, ľudstvo spustilo reťaz udalostí, ktorých podstatu si ani nedokázalo hneď predstaviť. Už v neďalekej budúcnosti bude mnoho jestvujúcich učení úplne zdiskreditovaných a ľudstvo začne upadať do ďalšej hlbokej duchovnej otupenosti, z ktorej bude cesta dlhá a bolestivá. Zodpovednosť za tento stav leží čiastočne na pleciach tej časti sebaistého ľudstva, ktorá sa síce usilovala o duchovný rast, ale vôbec nedbala na dôležité výstrahy, zanechané v dávnej minulosti. Všetci praktizujúci sa nevedomky ocitajú tvárou v tvár nebezpečenstvu, ktoré ešte vždy nevidia, ale ktoré už preniklo do ich života s požehnaním učiteľov, ktorých uctievajú.

Niektorí z tých „pokročilých“ už zaplatili vysokú cenu bez toho, že by mali čas uvedomiť si, čo sa im vlastne stalo. Rovnaký osud je pripravený pre všetkých ostatných, predovšetkým pre žiakov s najviac fanatickou mysľou.

APOPIS
(faktor vesmírneho zákona)

Niekoľko častí z Poučení o výstupe k svetlu obsahuje texty, ktoré poukazujú na existenciu faktov, ktoré regulujú isté aspekty každodennej existencie Stvoriteľa a človeka [114], teda projekcie, „skonštruovanej“ v súlade s genetickým kódom, zdieľaným so Stvoriteľom. Toto sa v prvom rade a predovšetkým týka poznávacieho procesu.Obr. 45

Obr. 45 Ra na lodi bohov

V centre dávneho egptského duchovného svetonázoru je „loď miliónov rokov“ na ktorej sa plaví „deväť veľkých bohov“ na čele s Ra, ktorý sám seba stvoril z Nun (prvotnej energie). Plavba „bohov v lodi Ra“ symbolizuje poznávacie procesy [39]. Na ceste „od temnoty ku svetlu“ (na ceste poznania) číha na Ra a všetkých dobrých duchov množstvo nebezpečenstiev. Tieto nebezpečentvá stelesňujú obrovské hady, ktorých vodca sa volá Apopis . Apopis je neustále nablízku a symbolizuje dávne nebezpečenstvo, ktoré stále visí nad loďou a jej posádkou.Obr. 46

Obr. 46 Kniha Brán, druhá časť, tretia hodina, prostredný odstavec, Loď Ra.

Stručne preskúmajme zmysel tohto obrazu a jeho logiku v súvislosti s odkazom kňazov (varovaním), ktorý obsahuje.

Keď kňazi zobrazili Apopisa ako symbol sily, nepriateľskej voči Ra, vyjadrili tým veľmi vážne varovanie, týkajúc sa existencie Zákona ako osobitnej charakterizácie prostredia, obklopujúceho Ra. Keď si uvedomíme, že prostredie, cez ktoré sa loď plaví,  je telo Ra, potom Apopis je zosobnením vyšieho, „supra-univerzálneho“ zákona. Had je vyslanec [115], ktorý monitoruje všetky štádiá cesty Ra. Len múdrosť, zobrazená v podobe Djhuty, (Thovtha), prítomného na lodi, spolu s presným dodržiavaním zákona, zobrazeného v podobe Ma’at, umožňuje pokračovanie v ceste. Akékoľvek porušenie Zákona a Apopis prehltne Ra (človeka), postupujúceho „od temnoty ku svetlu“.Obr. 47

Obr. 47 Slnečná loď z konca prostredného odstavca so „záhadnou“ kompozíciou.

Pokiaľ môžeme usúdiť z textov, Apopis v jednej zo svojich hypostáz symbolizuje Zákon nejakej supra-univerzálnej povahy, ktorého dodržiavanie umožňuje cestu lode Ra. V inej je Apopis perzonifikáciou imunitného systému prírody, náležitostí a logiky, ktoré „Ra a všetky dobré duše“ získavajú a potrebujú brať do úvahy, keď smerujú „od temnoty ku svetlu“[116].obr. Nun na lodi RA

Nun je na lodi Ra
Miniatúra z papyrusu Nun

Ak si spomenieme, že najvyšším cieľom faraóna alebo kňaza bolo povzniesť sa hore k nebu a tam sa plaviť, medzi nekonečne sa rozpínajúcimi hviezdami,  spoločne s bohom-Slnkom Ra na „lodi miliónov rokov“, potom je tu priama indícia, že Zákon, ktorého zástupcom je Apopis, sa vzťahuje aj na ľudí [83], keďže imunitný systém človeka je projekciou imunitného systému Vesmíru, ktorý je telesnou formou Stvoriteľa.obr. 48

 Obr. 48 Miniatúra znázorňujúca boha, obklopeného hadom Apopisom.
Bohovia dvanásteho Kereret v Duat. V. časť.

V prvom rade a predovšetkým sa toto varovanie, jemne kňazmi vyjadrené obrazom Apopisa, vzťahuje na tú časť ľudí, ktorí sú fanaticky posadnutí rozvíjaním vedomia, rozširovaním jeho energie a nárastom svojich vlastných schopností prostredníctvom rôznych praktík, vytvárajúcich mimoriadne stavy vedomia, a napájania sa na tok „kozmickej energie“. Keď vstupujeme do interakcie s energiami vyššieho rádu, človek sa stane nositeľom týchto energií bez toho, aby si to uvedomoval. Tieto energie postupne začínajú reorganizovať celý energetický systém dotyčnej osoby.

Na genetickej úrovni sú následne v človeku iniciované mutačné procesy, sprevádzané prechodom energetického systému dotyčného človeka na nasledujúcu úroveň. Tomuto procesu, ktorý je vylúčené kontrolovať mentálne akýmkoľvek úsilím či vôľou, venovali dávni kňazi mimoriadnu pozornosť. Podstata spočíva v tom, že začiatok transformčného procesu, ktorý sprevádza formovanie nového energetického systému, vždy prechádza fázou spontánneho delenia buniek v organizme. Medicínsky tento proces poznáme ako rakovinu.

V tomto kontexte je pozoruhodná štatistická analýza následkov vplyvu energií, s ktorými prichádza do interakcie človek ako liečiteľ, na jeho organizmus. Výsledky analýzy, ktorú robili odborníci z Ruskej akadémie národnej bezpečnosti, boli prekvapujúce. V priebehu 7 až 10 rokov od ukončenia školy pre liečieľov mnohí diplomovaní špecialisti, aktívne vykonávajúci liečiteľskú prax, umreli na onkologické ochorenia. To sa týka nielen liečiteľov a médií, ale aj všetkých ideologických vodcov duchovných a ezoterických škôl. Bolo šokujúce zistiť, že také známe a uznávané autority ako Šrí Džiddú Krišnamúrti, Ramana Mahariši, Šrí Ramakrišna, Šrí Aurobindo, Mirra Alfassa (Matka), Madame Blavatsky, Helena Roerich, Šrí Nisargadatta Maharádž, Vanga, Osho (Bhagvan Šrí Radžníš), Castaneda a mnoho ďalších podľahlo rakovine. Očividne ignorovanie tohto Zákona neoslobodzuje ľudské bytosti od potreby dodržiavať ho, aj keby išlo o samotného Ra!

Na tomto pozadí začíname chápať vznik vnútorných blokujúcich mechanizmov, ktoré sa objavujú u mnohých ľudí, čo sa zaujímajú o ezoterické praktiky, no postupujú pomaly, a tiež o výrazne negatívny prístup ortodoxnej cirkvi k okultným vedám, poznávaniu nadprirodzených síl, využívaniu astrológie a práci s jemnohmotnými energiami. Korene tejto netolerancie spočívajú v dávnych varovaniach kňazov, obrazne vyjadrených v jednom z biblických príbehov.

Po tom, čo Adam a Eva na naliehanie „hada“ ochutnali ovocie zo stromu poznania, vyhnal ich Boh z raja a urobil z nich smrteľníkov. Už sme spomínali, že v dávnom filozofickom svetonázore symbolizovala „cesta bohov na lodi Ra“ proces spoznávania[39]. Z neho vyplýva, že samotný proces získavania vedomostí je dobrý, no niečo na poznaní nie je celkom v poriadku, keďže Boh sa nahneval. Prečo by inak dovolil Adamovi a Eve jesť ovocie zo všetkých stromov v raji okrem toho, čo rástlo na strome Poznania?

 Náš názor na túto na prvý pohľad dvojznačnú biblickú epizódu sa zmenil vo svetle varovaní, zanechaných dávnymi kňazmi. Ísť po ceste poznania bez uvedomovania si istých súvislostí škodí nielen z pohľadu etiky. Keď človek v rámci skúmania okultných vied vstúpi do sfér vyšších energií a do veľkej miery slepo nasleduje ezoterické cesty, vyvolá to v ňom procesy, ktoré vedú k smrti, pokiaľ nie je pripravený či pripravená. Rakovina je reakciou imunitného systému danej osoby na prestavbu vnútorných energií, ktorá vzniká z interakcie s energiami vyššieho rádu. V takom prípade sa imunitný systém začne prejavovať v nečakanom svetle. Reaguje na zmeny v osobných energiách a spustí program, zameraný na sebadeštrukciu organizmu, pokiaľ sa v procese rozvíjania schopností nevezmú do úvahy genetické zvláštnosti energetických tiel.

Tento faktor striehne na všetkých, čo sa vydajú na cestu sebazdokonaľovania, a to je podstatou varovania kňazov, stelesneného v Apopisovi – upozornenie na existenciu Zákona, ktorý je potrebné brať do úvahy, keď niekto postupuje po ceste poznania. Hrozný výsledok je nevyhnutný, pokiaľ daný človek neovláda Apopisov faktor (Zákon) a nemá techniku na stabilizovanie (riadenie) prebiehajúceho procesu.

Praktiky vykonávané v chrámových komplexoch a v pyramídach boli centrálnym prvkom v programe duchovnej transformácie kňaza alebo faraóna a udržiavali v nich nesmierny energetický potenciál. Energia, získavaná týmito praktikami, vyvolávala hlboké zmeny v osobnej energetickej štruktúre a bolo potrebné stabilizovať ju tak, aby bola premenená na energiu, akceptovateľnú osobnou energetickou štruktúrou daného človeka. Transformácia prijatej energie sa odohrávala na veľmi hlbokej vnútornej energetickej úrovni, v procese synchonizácie osobného energetického systému s energetickým systémom materského organizmu Zeme.obr. 49

Obr. 49 Miniatúra z papyrusu Nun
Nun odháňa Apopisa, v ruke drží „Hórove žezlo“

Práve na vyriešenie tohto nesmierne dôležitého aspektu využívali dávni kňazi „Hórove žezlá“ a pyramídy. Myšlienku stavať pyramídy im vnukla civilizácia na vyššom stupni rozvoja, nepochybne pochádzajúca z kozmu, keďže je mimoriadne malá pravdepodobnosť, že by pozemšťania objavili tieto metódy empiricky. Ide o oblasť, týkajúcu sa konštrukcie pyramíd a používania „Hórových žeziel“. Boli vytvorené, aby stabilizovali energie, s ktorými človek prichádzal do styku, a tak sa vyhol rakovine (aby si podmanil Apopisa). Všetky liečivé účinky, ktoré majú „Hórove žezlá“ a pyramídy, sú vedľajší efekt. Kňazi dávnych časov boli pomerne zdraví ľudia a keď vytvárali „Hórove žezlá“ a pyramídy, išlo im o iné dôležité zámery.Obr. 46

Obr. 50 Kniha Brán, druhý oddiel (P)-tretia hodina (H), scény 9, 11, 13- bohovia v svätyniach, slnečná loď, Atum si podmaňuje Apopisa.

Funkcia „Hórových žeziel“ ďaleko presahuje využívanie, ktoré sme zvládli doteraz. Skutočnosť, že „žezlá“ sú ten najbežnejší atribút, ktorý nachádzame na sochách faraónov a kňazov dávneho Egypta, priamo poukazuje na to, že ide o predmety s mimoriadne veľkým významom.

Keďže predpokladáme, že tento materiál vzbudí polemiky, znova opakujeme, že nejestvuje nijaká iná technika, ktorá by riešila tento vážny problém. Tu nepomôžu nijaké meditácie, modlitby ani techniky na bezpečné prijímanie energetických informácií.obr. 51

Obr. 51 Kniha Zeme, časť A, perzonifikácia (vodných) energetických hodín. Detail. Obraz, ktorý tu vidíme, je detail z dávneho textu a je zaujímavý preto, lebo obsahuje informácie o tesnom prepojení medzi Zemou a faktorom vnútorných energetických hodín človeka. Spomalenie auto-imunitných procesov, ktoré vzniká vďaka používaniu „Hórových žeziel“ a využívaniu energie pyramídy je priamo prepojené na spomalenie vnútorných energetických procesov.

Mimoriadne dôležité je uvedomiť si, že stabilizovanie energetického potenciálu  pomocou „Hórových žeziel“ a pyramíd vyvoláva spomalenie auto-imunitných procesov. Následkom systematického používania „Hórových žeziel“ a využívania energie pyramíd je nie len pozitívny vplyv na zdravie, ale aj dlhovekosť. Nepriamo na to poukazujú dávne texty, ktoré hovoria, že pred potopou ľudia žili celé storočia a zdravie získavali zo „zdroja  vody života“, čo boli pyramídy a biostimulátory, ktoré poznáme ako „Hórove žezlá“. To značí, že „Hórove žezlá“ a pyramídy mohli byť využívané ako profylaxia, prostriedky na ochranu pred rakovinou.

Praktické vedecké experimenty potvrdili tieto predpoklady. Keď človek trpiaci rakovinou zostal v pyramidálnom poli (vnútornom) dvanásť dní, prejavilo sa výrazné spomalenie tohto procesu, všeobecné zlepšenie stavu a významné zredukovanie povrchu nádorových útvarov [117].

Spomalenie auto-imunitných procesov je pozorovateľné aj pri systematickom používaní „Hórových žeziel“. (Pozri časť Niektoré výsledky výskumu účinkov „Hórových žeziel“ a časť o rakovine v návode na používanie „Hórových žeziel“.)

Závery, vyplývajúce z analýzy textov a obrázkov sú jasné a spochybňujú reputáciu škôl „kozmických energií“ a podobných svetových trendov, ktoré si neuvedomujú nebezpečenstvo, ohrozujúce nielen životy „adeptov“ týchto doktrín, ale aj životy tých, ktorých učia, ľudí, čo nemajú ani tušenie o dávnych varovaniach a ani im nenapadne, že ich ohrozuje nejaké nebezpečenstvo. Práve preto boli „Hórove žezlá“ a energia pyramíd neoddeliteľnou súčasťou života kňazov a faraónov a nikdy sa od nich neodlučovali. Používali ich na nápravu následkov slnečných a magnetických búrok, stabilizáciu energetických procesov a synchronizáciu svojich vlastných energetických systémov s energetickým systémom Zeme. S týmito nástrojmi mohli kňazi prekročiť „hranicu smrti“ a rozvíjať svoje výnimočné schopnosti bez ujmy na zdraví.

Tí, ktorí dnes pracujú s jemnohmotnými energiami, by mali podľa rady kňazov ihneď začať používať správne nástroje („Hórove žezlá“ a pyramídy), aby zastabilizovali svoj energetický potenciál. Umožní im to nielen odvrátiť spustenie nežiaducich následkov, ale aj pozdvihnúť výsledky svojich meditačných aktivít a praxe na vyšší stupeň.

Špecialisti z Akadémie pre národnú bezpečnosť Ruska po oboznámení sa s varovaniami, ktoré nám zanechali kňazi dávneho Egypta, považujú za životne dôležité, aby sa tieto znalosti dostali k širokým masám ľudí, ktorí o ne majú záujem.

Napriek skutočnosti, že tu bol identifikovaný nesmierne dôležitý prírodný jav, pred ktorým nás naši dávni predkovia varujú naprieč stáročiami, predpokladáme, že reakciou niektorých ľudí bude agresívny nesúhlas [118]. Ale keďže sme o následkoch praktík, ktoré neberú do úvahy zvláštnosti ľudského energetického systému, takto varovali našich čitateľov, ktorí sú na ceste sebaspoznávania, ponechávame právo okúsiť Apopisov faktor na vlastnej koži tým, ktorí spochybňujú naše argumenty. Od chvíle, ako si prečítali tento materiál, spočíva zodpovednosť za ignorovanie tohto varovania výlučne len na nich.

Vložky a žezlá si môžete objednať TU: